Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna
niiepoczytalna

June 20 2015

niiepoczytalna
6225 4148 500
Karpowicz "Ości" 8
niiepoczytalna
niiepoczytalna
- Chmurzy się - powiedział pan Gienek.
- On właśnie coś mówił o chmurach - powiedział Maliszewski. - Jakiś wiersz. Mówię wam, oni się kochają.
- Już teraz nie będą się kochać - powiedział pan Gienek. - Będą siebie mieli dosyć na zawsze. Po takim czymś nie będą mogli patrzeć na siebie. Niepotrzebnie to wszystko wyszło.
- Ja już wiem - powiedział Maliszewski. - Przypomniało mi się. On tak jej mówił, że jak on ją tego, to będzie ich pierwszy krok w chmury. On to mówił, tylko że do wiersza.
— Hłasko
Reposted frompingwineq pingwineq viacytaty cytaty

June 17 2015

niiepoczytalna
3592 9e12
niiepoczytalna
5504 3d8a 500
Reposted fromisilme isilme viaschwarzerwolf schwarzerwolf
niiepoczytalna
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaschwarzerwolf schwarzerwolf
niiepoczytalna

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl