Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

niiepoczytalna
7887 708e
niiepoczytalna
Boimy się rzeczy nowych, ale te doskonale znane także budzą w nas nieposkromioną trwogę. Boimy się nawet co do milisekundy zaplanowanego jutra, bo przecież, tak bardzo kolokwialnie, wszystko może się spierdolić...
— Zawsze przepełniona strachem.
niiepoczytalna
Ego dormio et cor meum vigilat
— i czeka na Ciebie...
niiepoczytalna
7887 708e
niiepoczytalna
Boimy się rzeczy nowych, ale te doskonale znane także budzą w nas nieposkromioną trwogę. Boimy się nawet co do milisekundy zaplanowanego jutra, bo przecież, tak bardzo kolokwialnie, wszystko może się spierdolić...
— Zawsze przepełniona strachem.
niiepoczytalna
Ego dormio et cor meum vigilat
— i czeka na Ciebie...
niiepoczytalna
7887 708e
niiepoczytalna
Boimy się rzeczy nowych, ale te doskonale znane także budzą w nas nieposkromioną trwogę. Boimy się nawet co do milisekundy zaplanowanego jutra, bo przecież, tak bardzo kolokwialnie, wszystko może się spierdolić...
— Zawsze przepełniona strachem.
niiepoczytalna
7887 708e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl